آچار تخت چکش خور
تماس گرفته شود
آچار تخت دم موشی
تماس گرفته شود
آچار رینگ چکش خور
تماس گرفته شود
بکس فشار قوی
تماس گرفته شود