اچار یکسر رینگ لوله ای
تماس گرفته شود
آچار یکسر رینگ
تماس گرفته شود
آچار یکسر رینگ هیوندا
تماس گرفته شود
آچار یکسر رینگ هنسول
تماس گرفته شود
آچار یک سر رینگ دار
تماس گرفته شود
آچار رینگی
تماس گرفته شود