اره مسقیم بر برقی
تماس گرفته شود
اره افقی بر اینهل
تماس گرفته شود
اره برقی ماکیتا
تماس گرفته شود