اسکیوزر 

اسکیوزر مشتمل بر دو دسته می باشد.

الف) اسکیوزر دستی

       ب) اسکیوزر هیدرولیکی

اسکیوزر به منظور مسدود کردن مسیر انتقال در لوله های پلی اتیلن مورد استفاده قرار می گیرد.

اسکیوزر به منظور قطع کردن جریان آب در داخل خطوط لوله استفاده می شود.

سایز اسکیوزر ها بسته به هدفی که کاربر از آن دارد متفاوت می باشد.

اسکیوزر ها از دقت و کیفیت ساخت بالایی برخوردار می باشند

اسکیوزر دستی
۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
اسکیوزر هیدرولیکی
۱۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
اسکیوزر دستی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
اسکیوزر هیدرولیک
۱۸,۸۰۰,۰۰۰ ریال
اسکویزر دستی
۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال