انبر دست فشار قوی
تماس گرفته شود
انبر دست گدور آلمان 1000V
تماس گرفته شود
انبردست فشارقوی
تماس گرفته شود
انبردست عایق
تماس گرفته شود
انبردست عایق
تماس گرفته شود
انبردست سرکج
تماس گرفته شود
انبردست سرکج فشارقوی
تماس گرفته شود
انبردست
تماس گرفته شود
انبردست فشارقوی
تماس گرفته شود