دسته بکس هندلی
تماس گرفته شود
دسته گردان 1/2
تماس گرفته شود
تبدیل بکس فشار قوی
تماس گرفته شود
تبدیل 1/2 به 3/8 آلمان
تماس گرفته شود
لقلقه بکس
تماس گرفته شود
لقلقه 1/2
تماس گرفته شود
لقلقه تایوان
تماس گرفته شود
لقلقه مفصلی 1/2
تماس گرفته شود
رابط بکس متوسط
تماس گرفته شود
رابط بکس بلند
تماس گرفته شود
رابط بکس کوتاه و بلند
تماس گرفته شود
رابط 90 درجه 1/2
تماس گرفته شود
رابط متوسط 1/2 فشار قوی
تماس گرفته شود
دسته بکس ثابت آلمان
تماس گرفته شود
دسته بکس ثابت آلمان
تماس گرفته شود
دسته بکس الورا آلمان
تماس گرفته شود
دسته ثابت 1/2 آلمان
تماس گرفته شود
توپی جغجغه ای 1/2
تماس گرفته شود