مرتب سازی بر اساس:
ساعت اندیکاتور
تماس گرفته شود
ساعت اندازه گیری
تماس گرفته شود
ساعت اندازه گیری
تماس گرفته شود
ساعت اندازه گیری
تماس گرفته شود
ساعت اندازه گیری
تماس گرفته شود
ساعت اندازه گیری
تماس گرفته شود