مرتب سازی بر اساس:
گوشی صدا گیر
تماس گرفته شود
گوشی صدا گیر
تماس گرفته شود
گوشی صدا گیر
تماس گرفته شود
گوشی صدا گیر
تماس گرفته شود