گیره رومیزی فولادی
تماس گرفته شود
گیره یونیور
تماس گرفته شود
گیره رومیزی فولادی
تماس گرفته شود
گیره بغل میز
تماس گرفته شود
گیره زیر دریلی
تماس گرفته شود
گیره زیر دریلی
تماس گرفته شود
گیره بغل میز
تماس گرفته شود
گیره بغل میز
تماس گرفته شود
گیره بغل میز
تماس گرفته شود
گیره بغل میز
تماس گرفته شود
گیره زیر دریل صنعتی
تماس گرفته شود
گیره زیر دریلی صنعتی
تماس گرفته شود
گیره گردان گروز
تماس گرفته شود
گیره گردان گروز
تماس گرفته شود
گیره تراش کاری
تماس گرفته شود
گیره زیر دریلی
تماس گرفته شود
گیره زیر دریلی
تماس گرفته شود
گیره فرز هیدرولیکی
تماس گرفته شود
گیره رومیزی
تماس گرفته شود