تست پمپ برقی
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تست پمپ برقی 100 بار
۳۲,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تست پمپ برقی (کوچک)
۳۹,۰۰۰,۰۰۰ ریال
تست پمپ صنعتی (متوسط)
۴۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال