تعمیر پرس برقی لوله پنج لایه ، تعمیر پرس برقی، تعمیر پرس لوله پنج لایه، تعمیر پرس رمس آلمان، تعمیر دستگاه پرس یونیک پایپ

ایرادات دستگاه پرس برقی به دو روش مکانیکی و برقی می باشد.

 ایرادات مربوط به باتری که علت آن خرابی باتری است که باتری را باید تعویض نمود 

 ایرادات مربوط به برد دستگاه که منجر به خاموشی دستگاه ، یک جهت کار کردن دستگاه یعنی فقط در جهت رفت یا برگشت دستگاه کار می کند که علت خرابی برد را نشان می دهد.

 خاموشی موتور که علت آن سوختن موتور است که موتور باید تعویض گردد 

خرابی دنده سر موتور که موتور در این حالت کار می کند اما دستگاه حرکت نکرده و انتقال نیرو به فک دستگاه صورت نمی گیرد که در این حالت موتور باید تعویض گردد.

رستگار صنعت قادر به تعمیرات پرس لوله پنج لایه، پرس دستی لوله پنج لایه، پرس شارژی لوله پنج لایه، پرس برقی لوله پنج لایه، پرس هیدرولیکی لوله پنج لایه می باشد.

 

تعمیر دستگاه پرس برقی
تماس گرفته شود
تعمیر دستگاه پرس رمس
تماس گرفته شود