تعمیر پرس هیدرولیک لوله پنج لایه، تعمیر پرس هیدرولیکی، تعمیر پرس لوله پنج لایه

جهت تعمیر پرس هیدرولیکی به موارد زیر توجه فرمایید:

یکی از ایرادات شایع در پرس هیدرولیکی روغن ریزی می باشد.

عامل اصلی روغن ریزی باز شدن زیاد دستگاه می باشد که در نتیجه باعث خرابی اورینگ و واشر تفلونی و تخلیه روغن هیدرولیک دستگاه می شود.

باید دستگاه پرس لوله را جهت تعمیر به تکنیسین ارجاع داد تا اورینگ و واشر آن تعویض و شارژ روغن و هواگیری صورت گیرد.

رستگار صنعت تعمیرات دستگاه پرس لوله پنج لایه،  تعمیر پرس هیدرولیکی لوله پنج لایه را انجام می دهد.