مرتب سازی بر اساس:
تلمبه دستی
تماس گرفته شود
تلمبه
تماس گرفته شود
تلمبه دستی
تماس گرفته شود
تلمبه دستی
تماس گرفته شود