حدیده برقی 1/2 الی 2 اینچ
۴۹,۸۰۰,۰۰۰ ریال
حدیده برقی 1/2 الی 3 اینچ
۸۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال
حدیده برقی 1/2 الی 4 اینچ
۹۸,۰۰۰,۰۰۰ ریال