حدیده لوله کشی

حدیده لوله مشتمل بر حدیده توپی، حدیده رکس، حدیده برقی، حدیده کله گاوی می باشد.

حدیده لوله جهت دنده زدن لوله های فلزی و  دنده زدن لوله های گالوانیزه استفاده می شود.

مکانیزم کارکرد حدیده لوله کشی  متفاوت می باشد.

                                                   سایز دنده زدن حدیده برقی : 1/2-2                               1/2-3                   1/2-4

            سایز دنده زن حدیده توپی:          1.1/4  -1/2          اینچ

سایز دنده زدن حدیده کله گاوی: 1.2-2          اینچ