خار باز کن بزرگ آلمان
تماس گرفته شود
خار باز کن دنده ای
تماس گرفته شود
خار جمع کن آلمانی
تماس گرفته شود
خاربازکن کنیپکس
تماس گرفته شود
خاربازکن کنیپکس
تماس گرفته شود