دسته قلاویز جغجغه ای
تماس گرفته شود
دسته حدیده
تماس گرفته شود
ست حدیده و قلاویز
تماس گرفته شود