دستگاه تست لوله کشی 

دستگاه تست پمپ به منظور  تست لوله کشی آب،تست لوله کشی فاضلاب و مخازن لوله مورد استفاده قرار می گیرد.

از این ابزار ( تست پمپ دستی) جهت تحت فشار قرار دادن انواع سیستم های لوله کشی استفاده می شود. 

دستگاه تست پمپ با عنوان دستگاه های تست لوله کشی آب نیز به بازار معرفی و عرضه می شوند.

دستگاه تست پمپ مشتمل بر موار زیر می باشد:

دستگاه تست پمپ دستی

 دستگاه تست پمپ برقی

جهت آگاهی از لیست قیمت دستگاه تست لوله کشی با دفتر فروش رستگار صنعت تماس حاصل نمایید.