دم باریک بلند سر کج
تماس گرفته شود
دم باریک بلند
تماس گرفته شود
دم باریک
تماس گرفته شود
دم باریک سرکج
تماس گرفته شود