مرتب سازی بر اساس:
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن
تماس گرفته شود
رول باز کن لوله
تماس گرفته شود