ترکمتر عقربه ای متوسط
تماس گرفته شود
ترکمتر عقربه ای بزرگ
تماس گرفته شود