پیچ گوشتی  ستاره ای
تماس گرفته شود
پیچ گوشتی ست NWS آلمان
تماس گرفته شود
ست پیچ گوشتی
تماس گرفته شود
ست پیچ گوشتی
تماس گرفته شود
ست پیچ گوشتی
تماس گرفته شود
پیچ گوشتی رونیکس
تماس گرفته شود
پیچ گوشتی چهارسو(ست)
تماس گرفته شود