داخل سنج  ( ضخامت سنج )
تماس گرفته شود
ضخامت سنج عقربه ای
تماس گرفته شود
ضخامت سنج دجیتالی
تماس گرفته شود