قیچی ورق بر برقی
تماس گرفته شود
قیچی ورق بر برقی
تماس گرفته شود
قیچی فلز بر برقی
تماس گرفته شود
قیچی لبه بر
تماس گرفته شود