اتوی جوش پلی اتیلن، اتو جوش پلی اتیلن، دستگاه اتوی جوش پلی اتیلن

اتو جوش پلی اتیلن  قابلیت جوش لوله های پلی اتیلن را دارد.

اتو جوش پلی اتیلن مشتمل بر موارد زیر می باشد:

دستگاه اتو جوش پلی اتین گازی

اتو جوش پلی اتیلن دیجیتالی

اتو جوش پلی اتیلن برقی

 لوازم یدکی دستگاه اتو جوش پلی اتیلن به شرح زیر می باشد:

کلید اتوی جوش لوله، بدنه اتو، المنت اتوی پلی اتیلن، دسته اتو پلی اتیلن

کلید اتوی جوش لوله
تماس گرفته شود
بدنه اتو
تماس گرفته شود
المنت اتوی پلی اتیلن
تماس گرفته شود
دسته اتو پلی اتیلن
تماس گرفته شود
سرولوم اتوی پلی اتیلن
تماس گرفته شود