دستگاه جوش پلی اتیلن

دستگاه جوش پلی اتیلن جهت جوش سر به سر لوله های پلی اتیلن در شبکه های آبرسانی مورد استفاده قرار می گیرد.

دستگاه جوش پلی اتیلن مشتمل بر موارد زیر می باشد:

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن نیمه هیدرولیک

دستگاه جوش پلی اتیلن تمام دستی

متعلقات دستگاه جوش پلی اتیلن مشتمل بر:

فک های داخلی دستگاه جوش پلی اتیلن ،پیچ دستگاه جوش پلی اتیلن، مهره دستگاه جوش پلی اتیلن، فک اصلی دستگاه جوش پلی اتیلن، چرخ دنده رنده پلی اتیلن کوچک، شیر هیدرولیک تک دسته