متعلقات جوشکاری 

 

متعلقات جوشکاری شامل موارد زیر می باشد:

            الف) نازل الکترودخور جوش پلاستیک

ب) سری سشوار میله ای

         ج) سری پهن سشوار جوشکاری

د) غلتک جوشکاری نسوز