پرس صنعتی ، پرس صنعتی دستی

پرس هیدرولیک دستگاهی است که با استفاده از سیلندر هیدرولیک نیروی پرس تولید می کند.

به عبارت دیگر پرس هیدرولیک دستی ماشینی است که بستر یا صفحه ای در قسمت پایینی خود جهت پرس ماده ای که در زیرش قرار گرفته است، دارد.

پرس صنعتی شامل پرس هیدرولیکی و پرس دستی می باشد.

پرس هیدرولیک دستی صنعتی قابلیت پرس کردن انواع قطعات صنعتی را دارد.

پرس هیدرولیکی از سایز 10 تن الی 50 تن قابلیت پرس کردن را دارند.

اسامی مرتبط: پرس دستی، پرس صنعتی دستی، پرس هیدرولیکی، پرس هیدرولیکی صنعتی دستی، پرس هیدرولیکی صنعتی برقی، پرس هیدرولیکی 60 تن، پرس هیدرولیکی 100 تن