قلم نوک تخت چکش بادی
تماس گرفته شود
قلم چکش بادی نوک تیز
تماس گرفته شود
قلم چکش بادی نوک تخت
تماس گرفته شود
قلم چهار شیار
تماس گرفته شود