کنیک زن دستی یا کنیک زن پوشفیت 

 

از کنیک زن پوشفیت جهت کنیک کردن انواع لوله و اتصالات استفاده می شود.

مکانیزم کارکرد کنیک زن لوله  به صورت دستی می باشد.

کونیک لوله دستی R.S.CO
۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال
کونیک زن دستی خارجی
۳,۲۵۰,۰۰۰ ریال
کونیک کن
۳,۸۵۰,۰۰۰ ریال