مرتب سازی بر اساس:
پرچ کن لوله
تماس گرفته شود
گشاد کن لوله مسی
تماس گرفته شود
پرچ کن لوله مسی
تماس گرفته شود
پرچ کن لوله مسی
تماس گرفته شود
پرچ کن لوله مسی
تماس گرفته شود
لوله پرچ کن
تماس گرفته شود